Интервю с Кеворк Казарян от Уикипедия Армения – на 14 написал над 250 статии за България

Разкажи ни за себе си?
Аз съм Кеворк и съм на 14 години, ученик от Армения. Моят роден град е Арташат – една от столиците на древното Арменско царство. Любимият ми предмет в училище е географията. Тя е и едно от моите хобита. Миналата година участвах в олимпиада по география и почти достигнах международен етап. Обичам също футбол и когато имам свободно време играя с приятелите си. Но по-голяма част от времето аз уча или редактирам Уикипедия.

Кога и как започна да допринасяш за Уикипедия?
Започнах да редактирам когато бях на 13. Преминах в ново училище и попаднах в Уики Клуб, който имаше там и така започнах да пиша. Винаги преди това си мислех, че Уикипедия се пише от умни роботи. Не бих могъл да си представя, че всички статии са написани от доброволци, които инвестират своето време и знания, за да направят информацията достъпна за другите. Направих първата си редакция на 27 февруари 2018 година. От този ден животът ми напълно се промени. Редактирам в Уикипедия ежедневно и работя усилено да ставам все по-добър в това.

Участваш в #100Уикидни – разкажи ни за това
Да редактирам не е досадно за мен. Все пак обичам предизвикателствата. Когато научих за 100 Уики дни и общността около това предизвикателство, се изумих как хората искат да отдадат своето ценно време и усилия да развият Уикипедия. Това взриви ума ми и реших, че искам да опитам. Но първия път се провалих, поради огромното напрежение. Тогава още не бях готов за това.
Все пак не се предадох и след малка почивка започнах наново. Всички статии бяха на тема баскетболни играчи. След 100 дена публикувах във Фейсбук информация, че съм се справил. Мотивирах се от обратната връзка и започнах отново. Вторият ми тур бе за Босна  и Херцеговина и по време на тези 100 дена създадох 300 статии. След това започнах третото си предизвикателство и написах около 350 статии за България. Сега вече правя #1000Уикидни и работя усилено, за да го завърша.

Кое те вдъхновява да си укипедианец?
Когато започнах да редактирам това не бе лесно за мен. Мъчих се с речник, граматика, технически въпроси. Цели 3 пъти ме блокираха за нискокачествени статии. Все пак не се предадох и дори започнах да работя по-усърдно, за да докажа, че мога да правя и по-добри неща. Исках да убедя всеки, че дете на 13 години може да успее. Положих колосални усилия и значитено количество време – и ето, че статиите ми са все по-добри. Много ме мотивира и това, че моите статии могат да помогнат на някого, да научат някого на нещо.

Какви са плановете ти за бъдещето?
Имам много планове и цели за 2020 и повечето от тях са свързани с Уикимедиа Армения. Нашият екип и аз опитваме да мотивираме повече хора да редактират. Планираме да организираме събития и обучения, за да окуражим нови редактори. В момента работим над проекта „Арменска история“ и обсъждаме нови. Също искам да науча повече за Уики Източник и Уики Данни. Непосредствената ми цел е да завърша #1000Уикидни и да повиша качеството на статиите.

Прочетете още интервюта с интересни Уикипедианци от различни кътчета на планетата:
Интервю със Софи Янсон, доброволец в Уикипедия Швеция

Интервю с Филип Маликович от Уикимедиа Сърбия

Интервю с Роузи Стивънсън-Гуднайт – доброволец от Уикипедия САЩ

Интервю с Анас Седрати от Уикипедия Мароко

Интервю с Жоау Александре Песчански от Уикимедия Бразилия

Интервю с Наталия Тимкив от Уикимедия Украйна

Интервю с Шани Евенщайн-Сигалов от Уикипедия Израел

Interview with Gevorg Ghazaryan from Wikimedia Armenia

Tell us a bit more about yourself 🙂

I am Gevorg Ghazaryan. I am a 14 years old student from Armenia. My hometown is Artashat, which is one of the capitals of the ancient Armenian Kingdom. My favorite school subject is geography. It is also one of my hobbies. Last year I participated in the Geography Scholar Olympiad and almost got to the international stage. I love soccer, and when I have spare time, we gather together with friends and play. But most of the time, I usually study or edit Wikipedia.

How your Wikipedian journey started?

I started editing Wikipedia when I was13 years old. After transferring to the new school, I found out about Wikipedia and the local Wikiclub. I always thought that the ones who wrote articles in Wikipedia were smart robots. I could never imagine that all articles were written by volunteers who invested their time and knowledge to make information free for others. I made my first edit on February 27 of 2018. Since that day, my life has completely changed. I edit Wikipedia every day and work hard to get better and better.

You made #100Wikidays and now you run #1000Wikidays – tell us a bit more about this challenges

Editing was never a tedious activity for me. Even so, I like challenges. When I learned about 100wikidays challenge and its community, I was amazed by how people were willing to dedicate their precious time and effort to develop Wikipedia. That blew my mind, and I decided that I wanted to try it. However, I failed the first attempt due to enormous pressure. At that time, I was not ready for it.
Nevertheless, I never gave up, and after a small break, I posted about my second attempt. All articles were about basketball players. After 100 days, I made a facebook post and announced about completing the challenge. I got motivated and did it again. My second challenge was dedicated to Bosnia and Herzegovina, and during those 100 days, I made 300 articles. Right after Bosnia, I started the third challenge and wrote approximately 350 articles about Bulgaria. Now I am doing 1000wikidays challenge and working hard to finish it.

What motivates you?

When I started editing, it wasn’t easy for me. I struggled with vocabulary, grammar, and also with technical issues. I got blocked 3 times for making low-quality articles. However, I did not give up and started working even harder to prove that I was capable of doing and achieving greater things. I wanted to convince everyone that 13 years old kid could succeed. After putting colossal effort and spending a considerable amount of time, my articles got better and better. Also, the fact that my articles can help and teach someone makes me super motivated to edit more and more.

What are your plans for the future?

I have many plans and goals for 2020, and most of them are related to Wikimedia Armenia. Our team and I are trying to motivate more people to edit our encyclopedia. We are planning to organize events and workshops to encourage new editors. We are currently working on the “Armenian History“ project and discussing new ones. I also want to learn more about Wikisource and Wikidata. My ultimate goal is to finish the 1000wikidays challenge and improve the quality of the articles.

Read also:

Interview with Sofie Jansson Wikimedia Sweden

Filip Maljković from Wikimedia Serbia

Interview with Rosie Stephenson-Goodknight – Women in Red

Interview with Anass Sedrati – Your small drop in the infinite ocean of knowledge!

Interview with João Alexandre Peschanski – What you know matters! 

Interview with Nat Tymkiv – Ukrainian Wikipedia

Interview with Shani Evenstein Sigalov