Уикипедия отвътре – един разговор със Спасимир Пилев в Говори Интернет

Description Spasimir Pilev at the 2016 edition of Wikimania
Author Rama

Уикипедия отвътре – тема, по която рядко имаме шанс да говорим извън нашето скромно уикипедианско общество. Благодарни сме на Владо и Еленко за този епизод на един от най-популярните подкасти на български език – Говори Интернет, в който гостува Спасимир. Задълбочен, смислен и дълъг разговор за Уикипедия, как и от кого се създава, доброволчество, фондонабиране и много други. Разбира се, става дума и за 100 Уикидни, Уики обича паметниците и Уики обича Земята. Сред по-„пикантните“ детайли са най-любимите статии на Спасимир и куриозни случаи около свободното съдържание на Уикипедия.

Целият епизод на подкаста, посветен на Уикипедия, може да чуете тук.

Друго интервю със Спасимир за Уики обича Земята 2015 – прочетете тук.

Башак Тосун от Уикипедия Турция

Как стана уикимедианец, разкажи ни историята си?
Това стана отдавна през 2005-та. Спомням си, че получих по мейл покана да редактирам турската Уикипедия, мейл от група, към която бях абонирана. По това време пишех блог и допринасях за няколко сайта по темите за пътуване, книги и други, като хоби. Когато научих, че мога да редактирам и Уикипедия бях развълнувана и знаех, че ше ми хареса, дори преди да бях започнала да редактирам.

В началото редактирах за забавление. Обичах да пиша за анимационни герои, серии. Мислех, че редактирането на по-„сериозни“ статии, свързани с наука, история, политика следва да се прави от експерти. Но скоро разбрах, че като цяло редакторите са малко, и че аз мога да допринеса сериозно като пиша и редактирам статии по всяка тема, без задължително да съм експерт в нея. И започнах да гледам на това все по-сериозно. По това време още не познавах нито един уикимедианец лично, докато не бях поканена в Скопие през 2015-та година, като награда за моя принос. Там за първи път срещнах уикимедианци от други страни и научих повече за Фондация Уикимедия.

Когато се завърнах споделих опита си с другите онлайн и скоро се оказах сред основателите на нашата потребителска група в Турция. Много обичам да съм с други уикимедианци от целия свят на регионални и международни събития, като мост между моята общност и уикимедианското движение. Сега членувам в още две международни потребителски групи и съм член на Affiliations Commitee.

Кои са любимите ти Уики проекти, по които работиш?
Уикипедия на турски! Обичам да редактрам на родния си език. Мисля, че Уикипедия на турски е далеч от там, където следва да е като количество и качество на статиите и съм уверена, че моите редакции могат да доведат до промяна. Също много обичам да допринасям за Комънс със снимки, които да използвам към статиите, които редактирам.

В Турция имахте доста сложен период с блокирането на Уикипедия. Това, за радост, отмина. Как се чувстваш от тази ситуация и какво научихте от нея?

Да, Уикипедия бе блокирана в Турция от 29 април 2017 до 15 януари 2020. Хората, които имат по-голяма компютърна грамотност можеха да избегнат блокажа с използване на технологии като VPN. Толкова се гордея с редакторите от нашата общност, които не спряха да редактират Уикипедия и нашата потребителска група продължи да организира събития през тези години. Въпреки всички малки редакции се случваха и оценявахме още по-високо стойността им. Повечето хора от общността допринасят, защото виждат това като добър начин да оползотворят свободното си време, но мисля, че и доста от нас оценяваме колко е ценно това, което правим за обществото като цяло и започваме да виждаме не само като добър начин да запълним времето си, но и като важна доброволческа работа. Ето защо решихме, че вместо да сме неформална общност е добре да сме по-хубаво организирани и след махането на блокажа придобихме статус на неправителствена организация.

Къде е в момента турската уики-общност и как я развивате?
Турската уики общност е по-жива от всякога. Общуваме основно с не-уики канали като Телеграм, за да искаме помощ за превод на определени думи, изречения или да си сътрудничим по други теми. Имаме редовни онлайн срещи всеки две седмици. По-опитните уикипедианци и новите участват в разговори, споделят предложения за различни проекти, събития, правим различни презентации, за да се учим и развиваме. Правим доста неща едновременно. Тази година за първи път организирахме Уики Обича Земята Турция. Имаше неочаквано високо участие. Очаквахме около 500 снимки да се качат за месец, а имахме получени близо 3500 снимки. Мислим, че това е голям поздрав от читателите към завърналата се Уикипедия.
Организираме с различни партньори редактони, като Редактон в Деня на джаза с Истанбулския джаз фестивал или Редактон за жените режисьори с Filmmor Women’s Cooperative.
Посещаваме университетски курсове, за да каним студентите да допринасят и ги обучаваме – това са важни части от дейността на нашата потребителска група. Продължаваме да го правим онлайн, чрез видео конферентни връзки. Така планираме да достигнем повече студенти през новата учебна година. Правим всичко това, за да помогнем на общността да расте, като не само искаме повече хора, но и различни хора да бъдат привлечени в нашата общност.

Как Уикипедия помага, работи за хората в страни като вашата?
Турция е държава с добро потребление на Интернет и хората използват онлайн източници като основен източник на информация. Въпреки това информационната среда в Турция е силно замърсена. В тази среда Уикипедия не може да бъде пазач срещу фалшивата информация, но поне дава на по-напредналите потребители на Интернет подкрепа за фактологичното знание, неговото създаване и споделяне.

Твоят поздрав към уикипедианците и приятелите, които ще прочетат това интервю?
Скъпи приятели, толкова се гордея, че съм част от тази общност и очаквам да можем отново да сме заедно на събития.

Basak Tosun from Wikimedia Turkey

How did you become a Wikimedian, tell us your story?
I became a wikimedian back in 2005. I remember receiving an e-mail inviting people to edit Turkish wikipedia from an email group i was subscribred. At that time i was blogging and contributing to several web sites about travel, books, etc. as a hobby. When i’ve learned that i could edit wikipedia as well, i got excited i knew that i would enjoy it very much even before trying to edit. At the begining i was editing only for fun. I liked writing about fictional characters, cartoons. I thought editing more “serious” articles related to science, history, politics would be made by some experts. But soon i recognised that there were very few contributors therefore i could make an important change by editing articles on any subject i am interested in even though i may not be an expert on it. I started to take editing more and more seriously. I didn’t know any other Wikimedian in person until i was invited to a wikicamp in Skopje in 2015 as a prize for contributing. There, i’ve met Wikimedians from different countries and learned more about Wikimedia Foundation and affiliates. When i am back, i shared my experience at Village Pump and soon i found my self as one of the founder members of the user group in Turkey. I very much like coming together with Wikimedians around the world at regional and international events, becoming a bridge between my local community and the rest of the Wikimedia Movement. Now, i am member of two other international user groups and also am member of Affiliations Commitee.

Your most liked Wiki projects you work for?
Turkish wikipedia! I like editing in my native language. I belive Turkish wikipedia is still far behind where it should be in terms of number and quality of articles and i can feel my edits could make an important change. I also very much like contributing to Commons with images that could be useful in the articles i edited.

You had this hard time with Wikipedia in Turkey. Now it is over. Some lessons learned and how do you feel now about it?

Yes, Wikipedia was blocked in Turkey between April 29, 2017 and January 15, 2020. Internet-savy people were able to circumvent the block by using technologies like VPN. I am so proud that our editor community never stopped editing Wikipedia and our user group kept organising events during those years. However, the small edits of the passersbys were gone and we understood the value of those edits better. Most of the community members contribute to the projects because they see it a good way of passing their leisure time; but i think all of us understood better how valuable what we are doing for the society and started see our contributions not just as a leisure time activity but as an important volunteer work. Therefore we thought that rather than being an informal community we should be organized better and after the removal of the block we got a non-profit status.

So where is the Turkish Wiki community now and how do you develop it?
Turkish wiki community is more vibrant than ever.The community is now communicating more at off-wiki channels such as Telegram in order to ask help about translating a sentence, editing a template; we find this useful for collobration. Regular online meetings are being held every two weeks; experienced wikipedians and new comers come together to ask questions, share their suggestions about projects, events, we make presentations to each other to develop skills. Actually There a lot of things are going on at the same moment. We had Wiki Loves Earth Turkey for the first time this year. There was unexpectedly big participation. We expected around 500 photos to be uploaded in a month but we received 3500 photos. We thought of this as a big welcome to Wikipedia by the readers.
We organise edit-a-thons with our partners, such as Jazz-Day Edit-a-thon with Istanbul Jazz Festival or Female Filmmakers Edit-a-thon with Filmmor Women’s Cooperative.
Visiting university courses to invite students to contribute and give trainings is the most important actvity of the user group. We continue visiting courses by video-conferences; we plan reaching much more students in the new school term. We do all this to help the community grow not only in terms of number of the members but also to increase the diversity of the community members.

How Wikipedia helps, works for people in countries like yours?
Turkey is a country where internet penetration is high and people use online sources as their first and maybe the main source information. However, Turkey’s infosphere is exposed to great information pollution. In such environment, Wikipedia can not be a gatekeeper of false information but at least give internet-savy people some power on factual knowledge creation or sharing.

Your greeting to the Wikipedians and friends who read this interview?
Dear friends, i am so proud to be a member of such community and i am looking forward to be able to come together with you at a in-person event.

Кристел Щайгенбергер – Тrust and safety team

Кристел Щайгенбергер, 12 август 2017. Автор: VGrigas (WMF)

Кристел Щайгенбергер е член на Тrust and safety team към Фондация Уикимедия и е доброволец от Немскоезичната Уикипедия 🙂 Тя е винаги засмяна и един от най-сърдечните и отдадени хора от общността.

Ти и Уикипедия – разкажи ни за тази отдавнашна любов 🙂

Уикипедия и аз – това бе любов, която започна бавно и отне няколко срещи, през които аз основно я игнорирах. Но когато я загледах повече – бях очарована. Разнообразието на теми и многото начини, по които можеше да ме ангажира Уикипедия, ме доведоха в сайта. Тук мога да уча нещо ново всеки ден! В началото само онлайн в немската Уикипедия, а по-късно и офлайн в Мюнхен, с нашата общност. Така през 2016 година отидох на Уикимания в Езино Ларио, защото не бе далеч от нас и не се налагаше да летя, за да стигна. От деня, в който пристигнах, започна същинската ни любовна история – с цялото разнообразие на уикимедианското движение и многото чудесни, умни, надарени хора, които я създават – те ме караха да се влюбя в Уикипедия отново и отново.

Каква е ролята ти в Уикимедианското движение сега?

Към момента имам две роли в движението. Аз съм доброволец-редактор, който обича да пише кратки статии за немскоезичната версия на Уикипедия и да качва снимки, както и да участва в международни събития и редактони. Във втората си роля съм член на екипа на Фондация Уикимедия като специалист в отдела „Доверие и безопасност“.

Уикимедианската общност е голяма, цветна, включваща. Как тази култура се разпространява? Как расте? Как се защитава?

Тайна е как това прекрасно общество нараства. Много хора споделят за различни инициативи, чрез които движението расте, става по-популярно на различни места, но понякога научаваме и за не дотам успешните опити. И все пак – растем и просперираме. Трябва проучване на този процес!

Колкото до защитата – това опитваме да правим с екипа ми. Борим се с най-сериозните лични казуси, но и подкрепяме доброволците със съвети как да се защитават.

Каква е ролята на Уикимедианското движение в ежедневието на хората, например в Индия, Гана или Канада? Как Уикимедия, не само като платформа за свободно знание, но и като движение променя живота на хората?

Не съм сигурна за ролята на Уикимедия в различните страни, дори и за в моята. За мен – имам сутрин и вечер време, в което доброволствам като редактор или следя колко чудесна работа вършат другите доброволци. И си говоря с приятелите ми от целия свят – те са чудесни уикимедианци. Е, така е и в работното ми време, разбира се!

Кой е любимият ти Уики проект?

Нямам любим проект. Постоянно съм възхитена от многото лица на уикимедианското движение.

Твоят поздрав за Уики и не-Уики хората, които четат това интервю?

Изпращам Уики-любов на всички хора, които четат това. Останете любопитни, пазете вярата си в доброто и критичното си мислене и споделяйте знанията си свободно!

Christel Steigenberger – Тrust and safety team and Volunteer editor from Germany

Christel Steigenberger
Date 12 August 2017, 07:11:58
Author VGrigas (WMF)

You know this big smile and this great person behind it – Christel! A great friend and really amazing wikipedian, Christel is member of the Trust and safety team and Volunteer editor from Germany. Here is a short story of her love with the Wiki-community and contributions.

Wikipedia and you – tell us more about this long lasting love 🙂

Wikipedia and me – this was a love that started slowly and took several meetings in which I first mostly ignored her. But when I started to really look, I was fascinated. The diversity of topics and the many ways in which I could engage drew me to the website. I could learn something here every day! First only online on the German Wikipedia, then, pretty soon also offline with the Munich, then the German community. And then in 2016 I went to the Wikimania in Esino Lario, because it was not so far away and I did not have to fly to get there. Since the day I arrived there it is a true love story, the scope of the Wikimedia movement and the many wonderful, smart, gifted people driving it make me fall in love all over again and again.

What is your role in the Wiki movement now?

By now I have two roles in the movement. I am a volunteer editor who
loves to write short articles for the German Wikipedia and to upload
pictures to commons and to take part in world wide events and
edit-a-thons. And I am a staff member of the Wikimedia Foundation, a
Trust and Safety Specialist.

Wikimedian community is lange, colourful, inclusive. How this culture is spread? How it grows? How it is protected?

It is a bit of a secret how this wonderful community grows. Many people report initiatives that try to make it grow in certain ways, to try and make it spread to certain places, but they also often report failure. And yet we grow and prosper. More research needs to be done on this! As to the protection – this is partly what my team tries to help with. We deal with the most serious threats to individuals on the platforms, but also support the volunteers to protect themselves.

What is the role of the Wikimedian movement in the everyday life of people let’s say in India, Ghana or Canada? How Wikimedia, not just like open knowledge, but as movement changes peoples’ life?

I am also not sure about the role of the Wikimedia movement in
everyday life of people in other countries, or even in my own
countries. For me, there are morning and evening slots where I do my
volunteer editing or just look at what amazing things other volunteers
have done recently. And when I chat with my friends all over the world who are amazing Wikimedians. And well, during the workday, it is very much part of all I do, of course!

Which is your favourite part of the Wiki world / projects / work?

I do not really have a favourite project. I am again and again
fascinated by the many facettes this movement has.

Your greeting to all the Wiki and non-Wiki people who will read this interview?

Sending Wikilove to all people who read this,. Stay curious, keep your
good faith and critical thinking and share your knowledge freely!

Justice Okai-Allotey from Wikimedia Ghana User Group

Wikimedia_Conference_2017
Wikimedia_Conference_2017

Justice Okai-Allotey

Please tell us your story about Wikipedia? How did your involvement start?

Prior to starting to edit Wikipedia, I use to be a heavy user of Wikipedia for a lot of my research and arguments with friends over sports and the rest. One thing they kept mentioning was that Wikipedia can be edited by anybody so it’s not credible but for some reason, I always went on there for information. On February 20, 2016, I attended my first Wikimedia Ghana User Group edit-a-thon and then I became more interested in editing Wikipedia. I started getting more interested in editing by the day and then I joined my first Wiki Loves Monument contributing photographs I have taken during the period. Then I started volunteering for the user group on various capacities and then now after 4 years I can say we have come a long way in the Wikimedia movement.

And now, today – how are you doing? And on what kind of projects do you work for Wikimedia in your country and in Africa?

After four years of being actively involved in volunteering for Wikimedia Ghana User Group and the Wikimedia Foundation I can say I am more active in editing Eglish Wikipedia. Also because of my photography background I have contributed a lot of images from events I covered for our user group also to Wikimedia commons.

What is important for you in Wiki movement and why you are part of it?

One of the most important reasons why I join the Wiki movement was it’s goal of sharing in the sum of all knowledge. It was a statement that resonated so well with me I instantly decided to take Wikipedia serious. And as a visual storyteller having an opportunity to tell our story the Wiki way was also some I very much looked forward to every time. So far getting to read and contribute to Wikipedia has been one of the best decisions I ever took in my life.

How Wikimedia is changing the life of people in Africa?

The Wikimedia movement is changing the life’s of people in Africa in various ways either through teaching people how to write, read and acquire soft skills. People also get to contribute to shaping their history and truth.

Justice Okai-Allotey Wikimedia Ghana User Group

Your most favourite Wiki project?

English Wikipedia and Wikimedia Commons.

And what are the biggest challenges you face running wiki projects in your community?

It’s difficult getting people to volunteer due to their work schedules and our environment hadly allows young people the opportunity to volunteer for projects. They are always saddled with getting a formal employment as against volunteering for Wiki projects which is time consuming and doesn’t pay in monetary terms. Volunteering is a luxury for a lot of people and poses as a challenge in our communities.

Your greeting to all people who read this interview?

I would love to say a great Thank You to everyone reading this interview and for supporting the various Wiki projects. Namaste.

Джъстис Окай-Алоти: Уикипедия променя живота на хората в Африка

Wikimedia_Conference_2017
Wikimedia_Conference_2017

Джъстис е млад, енергичен, усмихнат и всеотдаен уикипедианец от Гана. Знаем, че в Африка има много голяма нужда от знание и Уикипедия за много хора там е почти единствен източник на знания. За предизвикателствата и възможностите за сободно знание днес разговаряме с Джъстис.

Разкажи ни историята си с Уикипедия?

Преди да започна да редактират Уикипедия бях силен потребител на Уикипедия, най-вече докато спорех с мои приятели и търсех аргументи по теми, свързани със спорт и други. Приятелите ми повтаряха, че Уикипедия може да се редактира от всеки и с това не може да й се вярва. На 20 февруари 2016 година присъствах на първия си Уикимедиански едит-а-тон на Уики потребителската ни група в Гана и се заинтересувах от редактирането на Уикипедия. От ден на ден се интересувах повече и повече и след това се включих в Уики обича паметниците, като допринесох със снимки на паметници, които бях правил. Започнах да доброволствам и в потребителската група с различни дейности и така, след 4 години мога да кажа, че вече имам дълъг път в Уикимедианското движение.

А с какво се занимаваш днес? По какви уики проекти работите в Гана?

След четири години активно включване с доброволство за потребителската ни група Уикимедиа Гана и Фондация Уикимедия, вече съм по-активен в редактирането на Уикипедия на английски. Също, защото имам опит с фотография, допринасям с много снимки от събития.

Какво е важно за теб в Уикимедианското движение и защо си част от него?

Една от най-важните причини за мен да се присъединя към Уикимедианското движение е целта да се споделя цялото знание. Това мото така силно резонира с мен, че се присъединих веднага към Уикипедия. Към момента считам решението си да чета и допринасям за Уикипедия за едно от най-добрите в моя живот.

Как Уикимедия променя живота на хората в Африка?

Уикимедианското движение променя живота на хората в Африка по много начини – учи хората да четат, да пишат и на редица меки умения. Хората също се ангажират, защото могат да опишат своята история и истина.

Justice Okai-Allotey Wikimedia Ghana User Group

Кои са твоите любими Уики проекти?

Английската Уикипедия и Уики Комънс.

А кои са най-големите предизвикателства, пред които е изправено вашата уики общност?

Трудно е да привличаме доброволци – хората работят и средата ни не позволява на младите хора да имат възможност да доброволстват за проекта. Трудно е да съчетават работата си с доброволчеството, което отнема време и не се заплаща с парични средства. Доброволчеството е лукс за много хора и е предизвикателство за нашите общности.

Твоето пожелание към хората, които четат това интервю?

Искам да кажа голямо Благодаря на всеки, които е прочел това интервю и помага за различните Уики проекти. Намасте.

Vahid Masrour: education is the process that unfolds humanity’s wings to improve and make the world better

Charla Vahid TICEC sobre Wikipedia y la educación Date 28 November 2019 Author Edjoerv
Charla Vahid TICEC sobre Wikipedia y la educación
Date 28 November 2019
Author Edjoerv

Vahid really inspiring person, wikipedian and open education visioner! He is currently employed by Learning Equality, a non-profit organization dedicated to bringing digital learning resources to schools and communities that are offline, where he contributes to the contents team.

Tell us the story between you and open knowledge? How it all started and what are the main projects you are involved in?

I am a believer that the strongest form of oppression is keeping people ignorant, and that, conversely, education is the process that unfolds humanity’s wings to improve and make the world better. This is perhaps why, every time i read or see something that connects to open learning, i am drawn to it. Once you understand that human achievements happen in a social context, within history, and accept becoming human demands accepting mutual interactions, open knowledge is the only reasonable path, in my mind.

And how Wikipedia came up in your life?

I was connected to some of the techie community in Quito, Ecuador, and was invited to a breakfast with some friends i knew from that community. As it turned out, the topic of that meeting was to establish the Ecuadorian chapter. I had been learning about educational technology for some time, and so my main question was: “Is there something that can be done to connect education and Wikipedia?” Little did i know! 😀 So i read and learned about Wikipedia+Education and started promoting it in Quito and Ecuador. I naturally became the “Education Coordinator/spokesperson” for what became the Wikimedians of Ecuador User Group. Until then i had made a couple of small anonymous edits, and from then on, my main contribution to the Wikimedia movement has been engaging with educators and helping them understand the value of Wikimedia in education. I sincerely believe that the active integration of Wikimedia in educational processes is transformative.

And how Wikipedia complements the open culture and open education movement?

From a Western perspective, every culture needs an encyclopedia, and so does the open culture! The idea that culture can both be public and open while respecting the rights of the authors is how culture actually works. Wikipedia has proved that volunteers, with a minimalist -and even outdated- interface will bring together their knowledge and capabilities for the benefit of humanity. It’s an amazing testimony of humanity at its best when the people involved collaborate in good faith.

Charla Wikipedia y la educación en Cuenca 2019 – Wikimedistas de Ecuador en Cuenca
Date 30 November 2019, 11:53:59
Source Own work
Author Edjoerv

How open education and understanding about it change the world we live in?

Open education is an opportunity to re-think how we do education. Though it gained traction around the issue of making educational materials at near 0 cost, to me its when we discuss how educational systems can work in the 21st century (instead of the 19th century) that open education can exert its greatest benefits.

We have built educational settings (schools, universities) as fortresses that are disconnected from their immediate communities, and opening education means breaking those walls as we share contents, engage in dialogue, and learn to produce meaningful knowledge, from local to global.

Where we can read more – please give some relevant links and books on this topic?

One of my big references for Open education is the Open Education Consortium https://www.oeconsortium.org/ where a lot of the academic community meets and discusses the latest topics. They also have https://www.oeglobal.org/ which is connected to the OE consortium.

For those that are interested in Open education in practice, i suggest looking at OER-enabled Pedagogy, which is one particular application of open education. You can find many links about it in Google Scholar, and on Twitter.

Your greeting to all wikipedians, who will read this interview 🙂

I am very thankful for the opportunity to share some of my thoughts with the Bulgarian WM community, and i have to say i miss CEE meetings and their never-boring dynamics! I hope everyone is well and taking care of themselves in this testing period in our lifetimes.

Вахид Масрур: знанието е процесът, който разгръща крилата на човечеството за по-добро и прави света по-добър

Charla Vahid TICEC sobre Wikipedia y la educación Date 28 November 2019 Author Edjoerv
Вахид говори за образование
28 ноември 2019
Автор Edjoerv

Дълги години Вахид Масрур беше част от Фондация Уикимедия и работеше по различни проекти, свързани с образование и отворено знание. В момента работи в екипа за съдържание към неправителствената организация Learning Equality, чиято дейност е посветена на това училищата и общностите да имат достъп до дигиталните ресурси за учене.

Разкажи ни за връзката между теб и свободното знание. Как започна всичко и с какви проекти си ангажиран днес?

Вярвам, че силните форми на потисничество задържат хората неграмотни и обратното на това – знанието е процесът, който разгръща крилата на човечеството за по-добро и прави света по-добър. Ето защо всеки път когато чета или виждам нещо, свързано със свободно знание, се чувствам привлечен. Когато разбереш, че човешките постижения се случват в социален контекст, исторически,  и приемеш, че за да си човек се изисква взаимно приемане, отвореното знание е единственият възможен път към това, в моето съзнание.

Как Уикипедия дойде в живота ти?

Бях част от учителската общност в Кито, Еквадор, и бях поканен на закуска с мои приятели, които познавах от тази общност. Оказа се, че темата на срещата е да се създаде Уикипедианска общност в Еквадор. Изучавах образователни технологии от известно време и моят основен въпрос бе: “Има ли как да се свържат образованието и Уикипедия?” Малко знаех по онова време! 🙂 И така научих за Уикипедия + Образование и започнах да ги промотирам в Кито и Еквадор. По естествен начин станах координатор и говорител по темата образование към Уикимедианската потребителска група в Еквадор. До този момент бях правил само няколко малки анонимни редакции, а след това основният ми принос към Уикимедианското движение бе да въвличам още и още учители и да им помагам да разбират стойността на Уикимедия за образованието. Искрено вярвам, че активното включване на Уикимедия в образователния процес го трансформира.

Уикимедианци от Еквадор. 30 ноември 2019
Автор Edjoerv

Как Уикипедия допълва отворената култура и движението за отворено образование?

От Западната перспектива всяка култура има нужда от енциклопедия, така е и с отворената култура! Идеята, че културата може да е публична и отворена, като едновременно с това уважава правата на авторите, е всъщност начинът, по който културата работи. Уикипедия доказа, че доброволците, с минимум и дори остарял интерфейс могат да обвържат и предоставят знание и възможности за доброто на човечеството. Това е изумително доказателство за човечност в най-добрия й смисъл – когато хората са въвлечени в сътрудничество на добра воля.

Как свободното образование и разбирането за него променят света, в който живеем?

Отвореното образование е възможност да се преосмисли как правим образование. Привлече се вниманието около това как се създават учебни материали с почти нулев разход, но за мен по-важната тема тук е дискутирането на това как образователните системи могат да работят в 21-ви век, вместо в 19-ти. В това са големите ползи на отвореното образование.

Построили сме основи за образование – училища, университети,  като крепости, които са откъснати от техните естествени общности, и отварянето на образованието означава да се свалят тези стени, като споделяме съдържание, ангажираме се в диалог, учим се да произвеждаме значимо знание, от локално към глобално.

Къде може да се прочете повече по тези теми?

Една от основните препратки за Свободно образование е Open Education Consortium https://www.oeconsortium.org/, където голяма част от академичната общност се среща и дискутира по тези теми. Също https://www.oeglobal.org/, които са свързани с Консорциума за свободно образование.

За хората с практически интерес към свободното образование предлагам да погледнат за OER-enabled Pedagogy, което е приложение за отворено образование. Много линкове по темата има и в Google Scholar, и в Twitter.

Твоят поздрав към всички уикипедианци, които ще прочетат това интервю?

Благодарен съм за възможността да споделя част от мислите си с българската уикимедианска общност и ми се ще да кажа, че ми липсват срещите на Централно- и Източноевропейската уики общност и голямата им динамика! Надявам се всички сте добре и да се грижите за себе си в този тестови период на нашия живот.

Fay Rezkallah – photographer and volunteer for Wikimedia Algeria

Portrait of Fayçal Rezkallah at Wiki Indaba 2019 Date 9 November 2019 Author Kaizenify

How did the relationship between you and Wikipedia start?
At the beginning I met Bachounda, who manages the Wikimedia community in Algeria, through my photography club, we often organize events around photography where the Wiki Loves Africa competitions or Wiki loves monuments are represented with exhibitions.
Our relationship quickly becomes friendly, and we work together to ensure that our projects are linked, I quickly become a jury for these contests and here I am participating in my first community meeting in Tunis in 2018, WikiIndaba!!

And how about you a photography?
I decided to become a professional photographer in 2010, I left my job and I created a photography club with friends, then I trained, participated in competitions, internships, workshops and I became a trainer in this field, event organizer, I also worked with the national and international press, I was head of photo workshop for 3 years in Algiers and often asked to be a jury in competitions or represent brands known in the photo field.
I most consider myself as an artist, loving meeting people and telling their stories through my work.
Two years ago, I started F-EYE Agency which is my own photo services agency, we mainly offer training, but also shootings, event covers…

What do you do most as a volunteer on Wikipedia?
As a photographer, I contribute mainly on Commons, but above all, I set up projects linking photography to Wikimedia, in fact in 2018 I created the WikiNomad project that I realize the same year with the help of a grant that I ask from the foundation, it is about organizing a discovery expedition with contributors, going to explore a region in Algeria and coming back with lots of articles, photos on different subjects, gastronomy, flora and fauna, geography, music…

What are the languages you contribute in, as you speak a few?
As I said before, I contribute more in image, so in a universal language, I speak French and English, Algerian Arabic is my mother tongue, and I start to learn Spanish but I confess not being a big contributor in articles.

Is Wikipedia popular among your community?
Wikipedia is very popular in Algeria, it is even a reference, it is most of the time, the first site on search engines.
The problem, as raised during our conference in Tunis is the contribution, the concept of volunteering is not so popular with us, at least in the field of written contributions (articles, correction…) it is precisely on this problematic that I looked into when writing WikiNomad which offers contributors an opportunity to travel, discover their country, but in return, they write articles, take photos and upload them.

Your greeting to all the people, who will read this interview?
I would like to sincerely thank Justine for this interview, it really honors me, the whole WikiDZ community who accompanied me and encouraged me to join the movement, Bachounda, Reda, Ahmed… But also all the friends whom I knew during the meetings, Anès, Emna, Zeineb, Farah, Shola, Alex, Felix and the others.
All this to tell readers that my experience in the community seems to me to be a real human adventure.