Уикипедия отвътре – един разговор със Спасимир Пилев в Говори Интернет

Description Spasimir Pilev at the 2016 edition of Wikimania
Author Rama

Уикипедия отвътре – тема, по която рядко имаме шанс да говорим извън нашето скромно уикипедианско общество. Благодарни сме на Владо и Еленко за този епизод на един от най-популярните подкасти на български език – Говори Интернет, в който гостува Спасимир. Задълбочен, смислен и дълъг разговор за Уикипедия, как и от кого се създава, доброволчество, фондонабиране и много други. Разбира се, става дума и за 100 Уикидни, Уики обича паметниците и Уики обича Земята. Сред по-„пикантните“ детайли са най-любимите статии на Спасимир и куриозни случаи около свободното съдържание на Уикипедия.

Целият епизод на подкаста, посветен на Уикипедия, може да чуете тук.

Друго интервю със Спасимир за Уики обича Земята 2015 – прочетете тук.

Башак Тосун от Уикипедия Турция

Как стана уикимедианец, разкажи ни историята си?
Това стана отдавна през 2005-та. Спомням си, че получих по мейл покана да редактирам турската Уикипедия, мейл от група, към която бях абонирана. По това време пишех блог и допринасях за няколко сайта по темите за пътуване, книги и други, като хоби. Когато научих, че мога да редактирам и Уикипедия бях развълнувана и знаех, че ше ми хареса, дори преди да бях започнала да редактирам.

В началото редактирах за забавление. Обичах да пиша за анимационни герои, серии. Мислех, че редактирането на по-„сериозни“ статии, свързани с наука, история, политика следва да се прави от експерти. Но скоро разбрах, че като цяло редакторите са малко, и че аз мога да допринеса сериозно като пиша и редактирам статии по всяка тема, без задължително да съм експерт в нея. И започнах да гледам на това все по-сериозно. По това време още не познавах нито един уикимедианец лично, докато не бях поканена в Скопие през 2015-та година, като награда за моя принос. Там за първи път срещнах уикимедианци от други страни и научих повече за Фондация Уикимедия.

Когато се завърнах споделих опита си с другите онлайн и скоро се оказах сред основателите на нашата потребителска група в Турция. Много обичам да съм с други уикимедианци от целия свят на регионални и международни събития, като мост между моята общност и уикимедианското движение. Сега членувам в още две международни потребителски групи и съм член на Affiliations Commitee.

Кои са любимите ти Уики проекти, по които работиш?
Уикипедия на турски! Обичам да редактрам на родния си език. Мисля, че Уикипедия на турски е далеч от там, където следва да е като количество и качество на статиите и съм уверена, че моите редакции могат да доведат до промяна. Също много обичам да допринасям за Комънс със снимки, които да използвам към статиите, които редактирам.

В Турция имахте доста сложен период с блокирането на Уикипедия. Това, за радост, отмина. Как се чувстваш от тази ситуация и какво научихте от нея?

Да, Уикипедия бе блокирана в Турция от 29 април 2017 до 15 януари 2020. Хората, които имат по-голяма компютърна грамотност можеха да избегнат блокажа с използване на технологии като VPN. Толкова се гордея с редакторите от нашата общност, които не спряха да редактират Уикипедия и нашата потребителска група продължи да организира събития през тези години. Въпреки всички малки редакции се случваха и оценявахме още по-високо стойността им. Повечето хора от общността допринасят, защото виждат това като добър начин да оползотворят свободното си време, но мисля, че и доста от нас оценяваме колко е ценно това, което правим за обществото като цяло и започваме да виждаме не само като добър начин да запълним времето си, но и като важна доброволческа работа. Ето защо решихме, че вместо да сме неформална общност е добре да сме по-хубаво организирани и след махането на блокажа придобихме статус на неправителствена организация.

Къде е в момента турската уики-общност и как я развивате?
Турската уики общност е по-жива от всякога. Общуваме основно с не-уики канали като Телеграм, за да искаме помощ за превод на определени думи, изречения или да си сътрудничим по други теми. Имаме редовни онлайн срещи всеки две седмици. По-опитните уикипедианци и новите участват в разговори, споделят предложения за различни проекти, събития, правим различни презентации, за да се учим и развиваме. Правим доста неща едновременно. Тази година за първи път организирахме Уики Обича Земята Турция. Имаше неочаквано високо участие. Очаквахме около 500 снимки да се качат за месец, а имахме получени близо 3500 снимки. Мислим, че това е голям поздрав от читателите към завърналата се Уикипедия.
Организираме с различни партньори редактони, като Редактон в Деня на джаза с Истанбулския джаз фестивал или Редактон за жените режисьори с Filmmor Women’s Cooperative.
Посещаваме университетски курсове, за да каним студентите да допринасят и ги обучаваме – това са важни части от дейността на нашата потребителска група. Продължаваме да го правим онлайн, чрез видео конферентни връзки. Така планираме да достигнем повече студенти през новата учебна година. Правим всичко това, за да помогнем на общността да расте, като не само искаме повече хора, но и различни хора да бъдат привлечени в нашата общност.

Как Уикипедия помага, работи за хората в страни като вашата?
Турция е държава с добро потребление на Интернет и хората използват онлайн източници като основен източник на информация. Въпреки това информационната среда в Турция е силно замърсена. В тази среда Уикипедия не може да бъде пазач срещу фалшивата информация, но поне дава на по-напредналите потребители на Интернет подкрепа за фактологичното знание, неговото създаване и споделяне.

Твоят поздрав към уикипедианците и приятелите, които ще прочетат това интервю?
Скъпи приятели, толкова се гордея, че съм част от тази общност и очаквам да можем отново да сме заедно на събития.

Basak Tosun from Wikimedia Turkey

How did you become a Wikimedian, tell us your story?
I became a wikimedian back in 2005. I remember receiving an e-mail inviting people to edit Turkish wikipedia from an email group i was subscribred. At that time i was blogging and contributing to several web sites about travel, books, etc. as a hobby. When i’ve learned that i could edit wikipedia as well, i got excited i knew that i would enjoy it very much even before trying to edit. At the begining i was editing only for fun. I liked writing about fictional characters, cartoons. I thought editing more “serious” articles related to science, history, politics would be made by some experts. But soon i recognised that there were very few contributors therefore i could make an important change by editing articles on any subject i am interested in even though i may not be an expert on it. I started to take editing more and more seriously. I didn’t know any other Wikimedian in person until i was invited to a wikicamp in Skopje in 2015 as a prize for contributing. There, i’ve met Wikimedians from different countries and learned more about Wikimedia Foundation and affiliates. When i am back, i shared my experience at Village Pump and soon i found my self as one of the founder members of the user group in Turkey. I very much like coming together with Wikimedians around the world at regional and international events, becoming a bridge between my local community and the rest of the Wikimedia Movement. Now, i am member of two other international user groups and also am member of Affiliations Commitee.

Your most liked Wiki projects you work for?
Turkish wikipedia! I like editing in my native language. I belive Turkish wikipedia is still far behind where it should be in terms of number and quality of articles and i can feel my edits could make an important change. I also very much like contributing to Commons with images that could be useful in the articles i edited.

You had this hard time with Wikipedia in Turkey. Now it is over. Some lessons learned and how do you feel now about it?

Yes, Wikipedia was blocked in Turkey between April 29, 2017 and January 15, 2020. Internet-savy people were able to circumvent the block by using technologies like VPN. I am so proud that our editor community never stopped editing Wikipedia and our user group kept organising events during those years. However, the small edits of the passersbys were gone and we understood the value of those edits better. Most of the community members contribute to the projects because they see it a good way of passing their leisure time; but i think all of us understood better how valuable what we are doing for the society and started see our contributions not just as a leisure time activity but as an important volunteer work. Therefore we thought that rather than being an informal community we should be organized better and after the removal of the block we got a non-profit status.

So where is the Turkish Wiki community now and how do you develop it?
Turkish wiki community is more vibrant than ever.The community is now communicating more at off-wiki channels such as Telegram in order to ask help about translating a sentence, editing a template; we find this useful for collobration. Regular online meetings are being held every two weeks; experienced wikipedians and new comers come together to ask questions, share their suggestions about projects, events, we make presentations to each other to develop skills. Actually There a lot of things are going on at the same moment. We had Wiki Loves Earth Turkey for the first time this year. There was unexpectedly big participation. We expected around 500 photos to be uploaded in a month but we received 3500 photos. We thought of this as a big welcome to Wikipedia by the readers.
We organise edit-a-thons with our partners, such as Jazz-Day Edit-a-thon with Istanbul Jazz Festival or Female Filmmakers Edit-a-thon with Filmmor Women’s Cooperative.
Visiting university courses to invite students to contribute and give trainings is the most important actvity of the user group. We continue visiting courses by video-conferences; we plan reaching much more students in the new school term. We do all this to help the community grow not only in terms of number of the members but also to increase the diversity of the community members.

How Wikipedia helps, works for people in countries like yours?
Turkey is a country where internet penetration is high and people use online sources as their first and maybe the main source information. However, Turkey’s infosphere is exposed to great information pollution. In such environment, Wikipedia can not be a gatekeeper of false information but at least give internet-savy people some power on factual knowledge creation or sharing.

Your greeting to the Wikipedians and friends who read this interview?
Dear friends, i am so proud to be a member of such community and i am looking forward to be able to come together with you at a in-person event.